IV Triennale | REGULAMIN

Wrzesień 22, 2016

IV Triennale Fotografii Wałbrzyskiej
pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 

R    E    G    U    L    A    M    I    N

§ 1
ORGANIZATOREM przeglądu fotografii – IV Triennale Fotografii Wałbrzyskiej (zwanego dalej IV Triennale lub IV TFW) – jest Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny, WSPÓŁORGANIZATOREM – Przedsiębiorstwo Zamek Książ, KURATOREM – Jarosław Michalak.

§ 2
CELEM IV Triennale jest prezentacja najlepszych, aktualnych prac wałbrzyskiego środowiska fotograficznego oraz popularyzacja sztuki fotografii.

§ 3
AUTOREM może być każda fotografująca osoba, która zaprezentuje swoje najlepsze, aktualne prace – ZESTAW FOTOGRAFII – o dowolnej tematyce i technice wykonania – pod warunkiem wysokiego poziomu artystycznego i technicznego zgłaszanych prac. Warunkiem nadrzędnym jest autorskie podejście do tematu i techniki fotograficznej.

§ 4
UDZIAŁ w wystawie potwierdzony zostanie na podstawie weryfikacji, której dokona – powołana przez Organizatora – Komisja Kwalifikacyjna, co ma na celu dbałość o najwyższy poziom artystyczny ekspozycji.

§ 5
UCZESTNICY
W IV Triennale mogą wziąć udział mieszkańcy Wałbrzycha (urodzeni i/lub zameldowani w Wałbrzychu), członkowie Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego (bez względu na miejsce zamieszkania) oraz osoby związane z fotografią wałbrzyską zaproszone przez Kuratora.

§ 6
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenie prac do przeglądu IV TFW jest bezpłatne.

2. Każda osoba zaproszona lub zgłaszająca swój udział w projekcie, akceptuje Kalendarz działań IV Triennale, będący integralną częścią niniejszego Regulaminu.

3. Fotografie mogą być wykonane metodą cyfrową lub analogową.

4. PRACE POWINNY STANOWIĆ SPÓJNY ZESTAW (treściowo i/lub formalnie). Ilość zdjęć w zestawie dowolna.

5. Uczestnicy, zgłaszający swoje prace powinni dostarczyć WGLĄDÓWKI swoich zestawów autorskich – w formie plików cyfrowych lub odbitek na papierze – do dnia 20.10.2016 – z dopiskiem IV TRIENNALE – WGLĄDÓWKI
na adres: Wałbrzyski Klub Fotograficzny, ul. Rycerska 1, 58-300 Wałbrzych, lub
na email: triennale@interia.pl

6. Komisja Kwalifikacyjna – złożona z przedstawicieli Organizatora i artystów niezależnych – zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie posiadają wymaganego poziomu, mogą zostać uznane za obrażające moralność, uczucia religijne i narodowe i/lub nie spełniających któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu oraz poinformowania o tym wszystkich Uczestników oraz Autorów zakwalifikowanych do IV TFW.

7. Autorzy zakwalifikowanych zestawów prac zobowiązują się – do dnia 31.10.2016 – przesłać Organizatorowi:
a) zdjęcia wybrane do katalogu IV Triennale – wysokiej jakości PLIKI JPG / TIFF w rozdzielczości 300 dpi,
b) aktualne zdjęcie Autora,
c) dossier Autora,
d) opłatę – 20 PLN – na konto bankowe Organizatora – dane dostępne tutaj: http://www.wkf.org.pl/kontakt/
Numer konta: 12 2030 0045 1110 0000 0321 9610
Tytuł przelewu: IV Triennale / IMIĘ NAZWISKO
Opłata zasili zadania z zakresu przygotowania Katalogu IV TFW oraz uroczystości Wernisażu i Finisażu.

8. Autorzy zakwalifikowanych zestawów, będą mieli do dyspozycji przestrzeń ekspozycyjną o powierzchni około 3m kwadratowe. Nie ma natomiast ograniczenia co do ilości zdjęć w zestawie.

9. Prace zakwalifikowane do ekspozycji, muszą zostać przez Autorów kompletnie, jednorodnie oprawione – gotowe do montażu i prezentacji. W takiej formie Autorzy przekazują swoje zestawy do montażu w Galerii.

10. Wszelkiej pomocy, związanej z przygotowaniem plików do katalogu wystawy oraz oprawą prac do ekspozycji, udzieli Autorom Kurator IV TFW – pod numerem telefonu – 606 22 39 80.

11. GALERIA, w której eksponowana będzie wystawa IV Triennale, to sale wystawiennicze na I piętrze Zamku Książ (tzw. Galeria Chagalla) – dawne BWA.

12. Autorzy IV TFW zobowiązują się dostarczyć osobiście lub przesłać swoje prace – do dnia 21.11.2016 – z dopiskiem IV TRIENNALE / IMIĘ NAZWISKO

na adres: Wałbrzyski Klub Fotograficzny, Art Cafe POD PRETEKSTEM, ul. Rycerska 1, 58-300 Wałbrzych

osobiste składanie prac: od poniedziałku do soboty / w godz. 12:00 – 20:00 / gdzie prace odbierać będzie przedstawiciel Organizatora – Wiceprezes Stowarzyszenia WKF – Joanna Kostrzewska.

Kompletny zestaw prac każdego Autora powinien zawierać:
a) gotowe do ekspozycji, kompletnie oprawione Fotografie,
b) podpisany Regulamin IV Triennale (obie strony), co będzie równoznaczne z jego akceptacją i przestrzeganiem Kalendarza IV Triennale,
c) krótkie oświadczenie, stwierdzające autorstwo zgłoszonych prac oraz brak roszczeń osób trzecich do fotografii Autora na wystawie IV TFW,
d) deklarację osobistego udziału w montażu i demontażu wystawy.

13. Autorzy, którzy zdecydują o braku możliwości udziału w pracach związanych z montażem / demontażem wystawy IV TFW, mogą zadeklarować WPŁATĘ kwoty 20 PLN – CEGIEŁKA na rzecz Stowarzyszenia WKF. Wówczas ich zakres prac zostanie przejęty przez członków stowarzyszenia.

14. Autorzy prac i materiałów dokumentujących udzielają Organizatorowi – nieodpłatnie – prawa do ich wystawiania, wykorzystywania do celów reklamujących i promujących wystawę, w tym zamieszczania w internecie i we wszelkich materiałach drukowanych towarzyszących przedsięwzięciu.

15. Po zakończeniu ekspozycji fotografie, prezentowane podczas IV Triennale, zostają odebrane przez Autorów.

 

K    A    L    E    N    D    A    R    Z

20 października 2016 – TERMIN zgłaszania prac do IV Triennale
WGLĄDÓWKI zestawów autorskich proszę wysyłać na adres: triennale@interia.pl

22 października 2016 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej IV Triennale – akceptacja zestawów fotografii do wystawy IV TFW

24 października 2016 – powiadomienie autorów zestawów, zakwalifikowanych do IV Triennale

31 października 2016 – wysyłka dużych plików / skanów wybranych zdjęć do Katalogu wystawy + aktualne zdjęcie Autora + dossier Autora + opłata 20 PLN

21 listopada 2016 – ostateczny termin dostarczenia gotowych, oprawionych zestawów ekspozycyjnych

Wałbrzyski Klub Fotograficzny, Art Cafe POD PRETEKSTEM, ul. Rycerska 1, 58-300 Wałbrzych

osobiste składanie prac: od poniedziałku do soboty / w godz. 12:00 – 20:00 / gdzie prace odbierać będzie przedstawiciel Organizatora – Wiceprezes Stowarzyszenia WKF – Joanna Kostrzewska

22 listopada 2016 – aranżacja ekspozycji
23 – 24 – 25 listopada 2016 – montaż wystawy IV TFW

26 listopada 2016 – uroczyste otwarcie wystawy IV TFW – WERNISAŻ / Zamek Książ / godz. 18:00 /

21 stycznia 2017 – FINISAŻ wystawy IV TFW / Zamek Książ / godz. 18:00 / prezentacja Laureata IV TFV
i wręczenie statuetki Grand Prix IV Triennale Fotografii Wałbrzyskiej

23 stycznia 2017 – demontaż wystawy IV Triennale / zwrot prac Autorom