Wałbrzyski Klub Fotograficzny – statut stowarzyszenia

Wałbrzyski Klub Fotograficzny od 2009 roku funkcjonuje jako stowarzyszenie. Oto najważniejsze zapisy statutowe:

.

.

STATUT
Stowarzyszenia Wałbrzyski Klub Fotograficzny

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

§1

Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą fotografów i miłośników fotografii. Działa na podstawie prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu. Może używać także skróconej nazwy – Stowarzyszenie WKF.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
ul. Gen. Andersa 185, 58-304 Wałbrzych.

§3

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, koncentrując swoje wysiłki na działaniu o charakterze lokalnym i regionalnym w zakresie miasta Wałbrzycha i województwa Dolnośląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych, stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem ich porządku prawnego.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny.

§6

W realizacji celów i zadań określonych w statucie, Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działalności.

§7

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
2. W celu prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych oraz powoływać biura.

Rozdział II – Cele i formy działania Stowarzyszenia

§8

Celami działania Stowarzyszenia są:

a) promocja, popularyzacja i działanie na rzecz podnoszenia poziomu fotografii, jako sztuki, formy ekspresji czy też dokumentu, w szczególności w środowisku lokalnym i regionalnym oraz we współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu zainteresowań,
b) prowadzenie, inicjowanie i wpieranie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie fotografii, ze szczególnym zaakcentowaniem działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
c) wspieranie działań galerii fotografii, przy której Wałbrzyski Klub Fotograficzny działa lub będzie działał w przyszłości,
d) promocja i ochrona dorobku polskiej fotografii,
e) współudział w tworzeniu i pielęgnowaniu kulturowego dziedzictwa narodowego.

§9

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a) organizowanie spotkań, plenerów, warsztatów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw oraz innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii jako sztuki, formy ekspresji lub też dokumentu, a także działań na rzecz jej ochrony,
b) działalność wydawniczą obejmującą inicjowanie wydawnictw i publikacji,
c) działalność wystawienniczą obejmującą organizację i współpracę przy organizacji wystaw i pokazów fotografii,
d) działalność edukacyjną obejmującą organizację warsztatów, szkoleń i kursów, w tym warsztatów popularyzujących fotografię wśród dzieci i młodzieży,
e) inspirowanie i wspieranie działalności twórczej lokalnych artystów fotografów, a także rozwijanie wzajemnej współpracy związanej z ich twórczością,
f) promowanie dorobku twórczego lokalnych artystów fotografów,
g) organizowanie wsparcia finansowego dla działań galerii fotografii, przy której Wałbrzyski Klub Fotograficzny działa lub będzie działał w przyszłości,
h) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi krajowymi, bądź zagranicznymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) rzeczywistych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§11

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, zakładającą akceptację statutu Stowarzyszenia oraz potwierdzającą związek z lokalnym środowiskiem fotograficznym.
2. Przyjęcia członków rzeczywistych dokonuje zarząd, uchwałą podjętą nie później niż na dwa miesiące po złożeniu deklaracji o której mowa w ust.1.
3. Osoby małoletnie mają prawo członkostwa w Stowarzyszeniu. Jeśli nie ukończyły 16 roku życia, muszą przedstawić zgodę swoich opiekunów prawnych.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§12

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

1. Uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia
a) z wyborczym prawem czynnym od 16 lat,
b) z wyborczym prawem biernym od 18 lat.
2. Uczestnictwa w zebraniach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4. Wnioskowania we wszelkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Posiadania legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia.

§13

Członkowie rzeczywiści mają obowiązek:

1. Aktywnego uczestnictwa w działalności i pracach Stowarzyszenia dla realizacji jego celów.
2. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członkowskich.
3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etyki koleżeńskiej.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości ustalonej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz podczas Walnego Zebrania Członków, posiadają jednak prawo uczestnictwa z głosem doradczym w organach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają inne prawa przysługujące członkom rzeczywistym.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§15

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie deklaracji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania ze składakami członkowskimi, rażącego naruszenia zasad statutowych, postanowień i uchwał Stowarzyszenia, lub też z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;
d) śmierci członka, bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 14 dni od wspomnianej uchwały. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie przy okazji najbliższego zebrania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów którzy zadeklarowali wolę kandydowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenie ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie może zostać powołana nie więcej niż połowa składu organu.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, w sytuacjach nie objętych specjalnymi procedurami, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności  co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

§19

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Kadencja Zarządu może zostać skrócona uchwałą absolutnej większości członków Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wraz ze skróceniem kadencji Zarządu następuje skrócenie kadencji Komisji Rewizyjnej oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może odbywać się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
3. Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym zwołuje zarząd raz w roku, w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz raz na cztery lata w celu wybrania władz Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. Zarząd informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na co najmniej 14 dni przed datą zaplanowanego posiedzenia.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§22

1. Zarząd powoływany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego składu Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§24

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący.

§25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
c) składanie corocznych sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o skrócenie kadencji Zarządu.
e) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie nadzwyczajnym.

Rozdział V – Majątek i gospodarka finansowa

§26

1. Źródłami powstawania majątku stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki i środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) wpływy z działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

ZMIANA STATUTU

§28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.

Rozdział VII

§30

Statut został przyjęty na zebraniu członków założycieli Stowarzyszenia Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, w Wałbrzychu, w dniu 26 czerwca 2009 r.