V Triennale | REGULAMIN

Sierpień 8, 2019

V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej
pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha

R    E    G    U    L    A    M    I    N

§ 1
ORGANIZATOREM przeglądu fotografii – V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej (zwanego dalej V Triennale lub V TFW) – jest Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny, WSPÓŁORGANIZATOREM – Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, pomysłodawcą i KURATOREM – Jarosław Michalak.

§ 2
CELEM V Triennale jest prezentacja aktualnych, najlepszych prac wałbrzyskiego środowiska fotograficznego, autorskich postaw artystycznych oraz popularyzacja sztuki fotografii.

§ 3
AUTOREM może być każda fotografująca osoba, która zaprezentuje swoje najlepsze, aktualne prace – autorski zestaw fotografii – o dowolnej tematyce i technice wykonania – pod warunkiem wysokiego poziomu artystycznego i technicznego zgłaszanych prac. Warunkiem nadrzędnym jest autorskie podejście do tematu i/lub techniki fotograficznej.

§ 4
UDZIAŁ w wystawie potwierdzony zostanie na podstawie weryfikacji, której dokona – powołana przez Organizatora – Komisja Kwalifikacyjna, co ma na celu dbałość o najwyższy poziom artystyczny ekspozycji.

§ 5
UCZESTNICY
W V Triennale mogą wziąć udział mieszkańcy Wałbrzycha (urodzeni i/lub zameldowani w Wałbrzychu), członkowie Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego (bez względu na miejsce zamieszkania), oraz osoby związane z fotografią wałbrzyską zaproszone przez Kuratora.

§ 6
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenie prac do przeglądu V TFW jest bezpłatne.

2. Każda osoba zaproszona lub zgłaszająca swój udział w projekcie, akceptuje Kalendarz działań V Triennale, będący integralną częścią niniejszego Regulaminu.

3. Fotografie mogą być wykonane metodą cyfrową lub analogową.

4. PRACE POWINNY STANOWIĆ SPÓJNY ZESTAW (treściowo i/lub formalnie). Ilość zdjęć w zestawie dowolna.

5. Zgłoszenie udziału polega na anonimowym wysłaniu WGLĄDÓWEK swoich zestawów autorskich – w formie plików cyfrowych lub odbitek na papierze – do dnia 30.09.2019 – z dopiskiem „V TRIENNALE – WGLĄDÓWKI”
na adres: Wałbrzyski Klub Fotograficzny, ul. Rycerska 1, 58-300 Wałbrzych, lub
na email: triennale@interia.pl

6. Komisja Kwalifikacyjna – złożona z przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora oraz artystów niezależnych – zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie posiadają wymaganego poziomu, mogą zostać uznane za obrażające moralność, uczucia religijne i narodowe i/lub nie spełniających któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu oraz poinformowania o tym wszystkich Uczestników oraz Autorów zakwalifikowanych do V TFW, w terminie do dnia 10.10.2019.

7. Autorzy zakwalifikowanych zestawów prac zobowiązują się – do dnia 20.10.2019 – przesłać Organizatorowi:
a) zdjęcia wybrane do katalogu V Triennale – wysokiej jakości PLIKI JPG / TIFF w rozdzielczości 300 dpi,
b) aktualne zdjęcie Autora,
c) dossier Autora,
d) opłatę – 20 PLN – na konto bankowe Organizatora – dane dostępne tutaj: http://www.wkf.org.pl/kontakt/
Numer konta: 12 2030 0045 1110 0000 0321 9610
Tytuł przelewu: V Triennale / IMIĘ NAZWISKO
Opłata zasili zadania z zakresu przygotowania Katalogu V TFW oraz uroczystości Wernisażu i Finisażu.

8. Autorzy zakwalifikowanych zestawów, będą mieli do dyspozycji przestrzeń ekspozycyjną o powierzchni około 3m kwadratowe. Nie ma natomiast ograniczenia co do ilości zdjęć w zestawie.

9. Prace zakwalifikowane do ekspozycji, muszą zostać przez Autorów kompletnie, jednorodnie oprawione – gotowe do montażu i prezentacji. W takiej formie Autorzy przekazują swoje zestawy do montażu w Galerii.

10. Wszelkiej pomocy, związanej z przygotowaniem plików do katalogu wystawy oraz oprawą prac do ekspozycji, udzieli Autorom Kurator V Triennale – pod numerem telefonu – 606 22 39 80.

11. GALERIA, w której eksponowana będzie wystawa V Triennale, to Wałbrzyskia Galerii Sztuki BWA, w Zamku Książ.

12. Autorzy V TFW zobowiązują się dostarczyć osobiście lub przesłać swoje prace – do dnia 20.11.2019 – z dopiskiem V TRIENNALE / IMIĘ NAZWISKO

na adres: Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1 1, 58-306 Wałbrzych
osobiste składanie prac: od poniedziałku do soboty / w godz. 10:00 – 16:00 / gdzie prace, wraz z dołączonym protokołem przekazania, odbierać będzie przedstawiciel Współorganizatora z ramienia BWA.

Kompletny zestaw prac każdego Autora powinien zawierać:
a) gotowe do ekspozycji, oprawione w ramy i passepartout fotografie,
b) podpisany Regulamin V Triennale (obie strony), co będzie równoznaczne z jego akceptacją i przestrzeganiem Kalendarza V Triennale,
c) krótkie oświadczenie, stwierdzające autorstwo zgłoszonych prac oraz brak roszczeń osób trzecich do fotografii Autora na wystawie V TFW,
d) deklarację osobistego udziału w montażu i demontażu wystawy.

13. Autorzy, którzy zdecydują o braku możliwości udziału w pracach związanych z montażem / demontażem wystawy V TFW, mogą zadeklarować WPŁATĘ kwoty 20 PLN – CEGIEŁKA na rzecz Stowarzyszenia WKF. Wówczas ich zakres prac zostanie przejęty przez członków Stowarzyszenia.

14. Autorzy prac i materiałów dokumentujących udzielają Organizatorowi – nieodpłatnie – prawa do ich wystawiania, wykorzystywania do celów reklamujących i promujących wystawę, w tym zamieszczania w internecie i we wszelkich materiałach drukowanych towarzyszących przedsięwzięciu.

15.Po zakończeniu ekspozycji fotografie, prezentowane podczas V Triennale, zostają odebrane przez Autorów.

K    A    L    E    N    D    A    R    Z

30 września 2019 * – TERMIN zgłaszania prac do V Triennale
WGLĄDÓWKI zestawów autorskich proszę wysyłać na adres: triennale@interia.pl

03 października 2019 – POSIEDZENIE Komisji Kwalifikacyjnej V Triennale – kwalifikacja zestawów fotografii do wystawy V TFW

10 października 2019 * – POWIADOMIENIE autorów zestawów zakwalifikowanych do V Triennale

20 października 2019 * – wysyłka dużych plików / skanów wybranych zdjęć DO KATALOGU wystawy
+ aktualne zdjęcie Autora + dossier Autora + opłata 20 PLN

20 listopada 2019 * – ostateczny TERMIN dostarczenia gotowych, oprawionych zestawów ekspozycyjnych

osobiste składanie prac: od poniedziałku do soboty / w godz. 10:00 – 16:00 / Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych / gdzie prace, z dołączonym protokołem przekazania, odbierać będzie przedstawiciel Współorganizatora z ramienia BWA

25 listopada 2019 – ARANŻACJA ekspozycji
27 – 28 – 29 listopada 2019 – MONTAŻ wystawy V TFW

30 listopada 2019 – WERNISAŻ  wystawy V TFW / WGS BWA Zamek Książ / godz. 18:00 /

14 lutego 2020 – FINISAŻ wystawy V TFW / WGS BWA Zamek Książ / godz. 18:00 / prezentacja Laureata V TFW i wręczenie statuetki Grand Prix V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej

19 – 20 lutego 2020 – DEMONTAŻ wystawy V Triennale / zwrot prac Autorom
* TERMINY nieprzekraczalne

III Wałbrzyski Weekend Fotografii

Luty 16, 2019

PonadWidzianym_weekend_230pix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Wałbrzyski Weekend Fotografii
| p o n a d w i d z i a n y m |
• 22 • 23 • 24 LUTY 2019

____________
• 22.02.2019

Galeria pod Atlantami
17:00 | prelekcja | Życie i twórczość Mariana Jachimowicza |
poprowadzi Sława Janiszewska *
18:00 | wernisaż | zbiorowa wystawa WKF | PONAD WIDZIANYM |
inspirowana poezją Mariana Jachimowicza

w wystawie udział biorą:
Anniuk-Gulak Teresa
Beresztan Marta
Chmielewska Joanna
Habdas-Czujko Anna
Hefid Gwidon
Kostrzewska Joanna
Kozakiewicz Kazimierz
Michalak Jarosław
Prorok Zbigniew
Rak Artur
Rupociński Tadeusz
Strzępek Brygida
Szabliński Jordan
Ślaziński Jacek
Woźniak Mariusz

____________
• 23.02.2019

Galeria pod Atlantami
12:00 – 17:00 | ekspozycja otwarta | wystawa WKF | PONAD WIDZIANYM |

Muzeum Porcelany
17:00 | wernisaż | wystawa i spotkanie z Autorem | TOMASZ WASILEWICZ

Art Cafe Pod Pretekstem
18:00 | wernisaż | zbiorowa wystawa | BITWA NA ZDJĘCIA 2018

____________
• 24.02.2019

CNiS Stara Kopalnia
17:00 | wernisaż | MODA POLSKA w Wałbrzychu | TADEUSZ ROLKE
18:00 | spotkanie autorskie | TADEUSZ ROLKE | Cafe Sztygarówka

____________
ZAPRASZAMY !!!

 

IV Triennale | WERNISAŻ

Listopad 16, 2016

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU !!! UWAGA

IVTFW_zapro_BANER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŁBRZYSKI KLUB FOTOGRAFICZNY
i ZAMEK KSIĄŻ Sp. z o.o.

serdecznie zapraszają na wystawę:

IV TRIENNALE FOTOGRAFII WAŁBRZYSKIEJ
pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha

WERNISAŻ wystawy odbędzie się
3 GRUDNIA 2016, o godz. 16:00
w Sali Maksymiliana  Zamku Książ

od 4 grudnia 2016 ekspozycję można oglądać
w godzinach pracy zamku | www.ksiaz.walbrzych.pl

Sale wystawowe – I piętro Zamku Książ
ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych